Chương trình giảng dạy

Danh mục khóa học và Kỹ năng học tập

Fishburne tiếp cận việc giảng dạy Kỹ năng Học tập như một phần không thể thiếu của Chương trình Học thuật. Chúng tôi nhận thấy rằng học sinh học và áp dụng “các kỹ thuật và chiến lược học tập” dễ dàng hơn nếu anh ta thấy một ứng dụng hữu ích và tức thì cho những kỹ năng này. Để đạt được mục tiêu này, Kỹ năng Học tập được dạy trong khuôn khổ các lớp học thông thường.

Tiếng Anh

Tiếng Anh 7-12, Tiếng Anh Danh dự 10-12, và Thành phần Ghi danh kép.

Toán học

Middle School Math, Pre-Algebra, Algebra 1, Geometry, Algebra 2, Advanced Algebra, Pre-Calculus, AP Calculus.

Khoa học

Life Science, Physical Science, Biology (Honors), Chemistry (Honors and AP), Honors Physics, Environmental Science (Honors).

Lịch sử \ Nghiên cứu xã hội

World Geography, World History, History 10 (Honors), VA and US History, Dual Enrollment US History, VA and US Government (Honors).

Giáo dục Lãnh đạo JROTC

Pre-Leadership Education Training (8th grade), Leadership Education Training I-IV with a focus on Citizenship, Leadership, Social and Communication Skills, Physical Fitness and Wellness, Geography and Civics.

Các khóa học về Công nghệ \ STEM

Computer Applications, 3D Modeling, Introduction to Cybersecurity, Tech Skills (Middle School).

Ngôn ngữ thế giới

Spanish I, II, III. We can proctor language courses online through The Keystone School and Brigham Young University Independent Study.

Art

Art Education offered at The Wayne Theatre

Cadet Success

Offered to middle school and high school students with documented learning differences. This time is offered to students that would benefit from additional one-on-one or small group support.